7 ඩිජිටල් 6.80.238 android logo

7 ඩිජිටල් 6.80.238

7digital- Google Play වෙතින් සංගීත වෙළඳසැල. යෙදුම MP3 වෙළඳසැලකින් සහ සංගීත ප්ලේයරයක් ඇතුළත් වේ. 7 ඩිජිටල් මාධ්ය වාදකය හරහා කෙටි පණිවුඩ ඇමිණුම් කළ නොහැක.