[වැඩිහිටි පිහිනීම] 3.0.1809042007 android logo

[වැඩිහිටි පිහිනීම] 3.0.1809042007

වැඩිහිටි පිහිනුම් තටාකය යනු කාටූන් නෙට්වර්ක් නාලිකාව 11:00 සිට 6:00 දක්වා පැසිෆික් / නැගෙනහිර වේලාවෙන් සජීවීකරණය කරන ලද සජීවී වැඩසටහන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා සජීවී ක්රියා දර්ශන විකාශනය වේ. සමහර ඇනිමේෂන් මාලාවන් ද සෙනසුරාදා දිනවල පෙන්වනු ලැබේ.