උසස් ඉංග්රීසි ශබ්දකෝෂය සහ තීසෝරස් 10.0.407 android logo

උසස් ඉංග්රීසි ශබ්දකෝෂය සහ තීසෝරස් 10.0.407

උසස් ඉංග්රීසි ශබ්දකෝෂය සහ තීසෝරස් - ඉංග්රීසියෙන් දියුණු ඉලෙක්ට්රොනික ශබ්දකෝෂයක්. එහි වචන මිලියන 1.4 කට වැඩි සංඛ්යාවක් අඩංගු 140,000 ක් පමණ අඩංගු වේ. සුපුරුදු නිර්වචනයට අමතරව, එක් එක් ප්රවේශය සයිනොමීස්, ඇන්ටෝනියම් සහ සමාන වචන සඳහා යොමු දක්වයි. මීට අමතරව, මෙම වචනය භාවිතා කරන වඩාත් ම සාම්ප්රදායික වාක්යයන්, වාක්යයන් සහ වාක්යයන් නිවැරදිව ඉදි කිරීම් පෙන්වනු ලැබේ.