උසස් Wifi Lock 1.3.8 android logo

උසස් Wifi Lock 1.3.8

නින්දෙන් පසු Wi-Fi ප්රවේශ අගයට ස්වයං ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේ ගැටළුව නිවැරදි කිරීම.