ඇම්බර් වනාන්තර 3.8.7 android logo

ඇම්බර් වනාන්තර 3.8.7

Amber Weather - සරල, පිරිසිදු හා ලස්සන HOLO අතුරුමුහුණතක් ඇත. එය පහසුවෙන් භාවිතා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ඕනෑම තැනක දිනපතා සහ පැයක ප්රක්ශේපණ ඇතුළත්ව කාලගුණික තත්ත්වයන් ඉක්මණින් ලබා ගත හැක. EZ Weather ඔබේ නගරය සඳහා නිශ්චිත කාලගුණය දැක්වේ.