1.2 ටී android logo

1.2 ටී

වැදගත් ප්රවෘත්ති විතරයි. Telegram AndTweet හි Trashbox.ru සැහැල්ලු ට්විටර් පාරිභෝගිකයා ඇන්ඩ්රොයිඩ් සන්නිවේදකය සඳහා.