ආකෘති පත්රිකාව 4.2.9 android logo

ආකෘති පත්රිකාව 4.2.9

APK Extractor යනු ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා නොමිලේ සහ පහසු භාවිතයට ගතහැකි උපකරණයකි. ඔබට ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ගොනු. ඔබගේ උපාංගයේ ස්ථාපනය කර ඇති යෙදුම් වලින් (පද්ධති පද්ධති ඇතුලත්ව) සහ මතක කාඩ්පතක සුරක්ෂිත කිරීම හෝ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න. මෙම වැඩසටහනේ ඇති වාසි ද පරිශීලකයා සුපිරි පරිශීලකයින්ගේ අයිතිවාසිකමක් තිබිය යුතුය යන කාරනය ද ඇතුළත් ය. යෙදුම් සඳහා සෙවුම් කාර්යක් ඇත.