ඇපලෝ - ඩීප් ඇප් 1.1.0.4-ජී android logo

ඇපලෝ - ඩීප් ඇප් 1.1.0.4-ජී

විස්තරය: සෙරටෝ ඩී. ඩිජිටල් වැඩසටහන් සඳහා වන වෘත්තීය අනුවාදය, බලපෑම්, තාවකාලික සහ බොහෝ දේ භාවිතා කරමින් සංගීතයේදී සැබෑ සංගීතය තුළට මිශ්ර කිරීමට ඉඩ සලසයි. වෘත්තීය DJs සහ ආරම්භකයින් යන දෙකම සඳහා වැඩසටහන විශිෂ්ටයි.