සහාය දෝෂය 1.1.4 android logo

සහාය දෝෂය 1.1.4

වැඩසටහනේ ක්රියාකාරීත්වය root පරිශීලක අයිතිවාසිකම් අවශ්ය වේ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3