වාහන ෆ්ලෑචර් 2.4.1 android logo

වාහන ෆ්ලෑචර් 2.4.1

වැඩසටහනේ ක්රියාකාරීත්වය root පරිශීලක හිමිකම් සහ TWRP සඳහා අවශ්ය වේ.