කඩඉම් කෙටිමං 1.1.6 android logo

කඩඉම් කෙටිමං 1.1.6

කඩඉම් කෙටිමං - ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයේ දැනුම්දීමේ රේඛාව පූර්ණ ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා යෙදුම. දැන් ඔබට යෙදුම් දියත් කිරීම සඳහා දැනුම්දීමේ රේඛාවක්, සෘජු ඇමතුම්, SMS නිර්මාණය කිරීම සහ සම්බන්ධතා විවෘත කිරීම සඳහා පිටු සලකුණු එකතු කළ හැකිය.