බැටරි පාදම 2.75 android logo

බැටරි පාදම 2.75

බැටරි බෙන්ච්මාර්ක් - ඇන්ඩ්රොයිඩ් මත ජංගම උපාංග බැටරි සරල පරීක්ෂණයක්. පරීක්ෂණ විකල්ප තුනක් තිබේ:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.0