බැටරි සලෝ විජජ් 4.1 android logo

බැටරි සලෝ විජජ් 4.1

බැටරි සලෝ වි Widget Pro - රවුම්, බහු වර්ණ බැටරි විජට්.