රුසියාවේ නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ 2.1.0 android logo

රුසියාවේ නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ 2.1.0

රුසියාව පුරා නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ පණිවිඩයක් නොතකා, මෙහෙයුම්කරු නොතකා. යෙදුම ක්රියාකරු විකෘති කිරීම භාවිතා නොකරයි, නමුත් සෘජු ලෙස SMS යවයි. ස්පෑම් අඩංගු ලිපි, වංචා / තතු (වංචා), ගංවතුර, අපහාස, තර්ජන සහ කප්පම් කන්ඩායම්වල පණිවුඩ අවහිර කළ හැකිය. සීමාව - පැයකට ලිපි 3 ක්.