බයිබලය 1.1.86 android logo

බයිබලය 1.1.86

බයිබල් කියවීම - පහසු කියවීමක් (දිවා, රාත්රී ප්රකාරය, අකුරු ප්රමාණය වෙනස් කරන්න), සියලුම බයිබල් පොත්වල පාඨ කියවීම, පිටුසන් සෑදීමට, පෙළ පිටපත් කිරීම ආයාත කරන්න. සෑම දෙයක්ම නොමිලේ සහ දැන්වීම් නොමැතිව.