කැඩුණු පික්සල 0.2 android logo

කැඩුණු පික්සල 0.2

කැඩුණු පික්සලය යනු විවිධ වර්ණ තිරය බැලීමෙන් තිරය මත ඇති බිඳුණු පික්සල නිරාවරණය කිරීමට පහසු සරල වැඩසටහනකි.


 
 
 
 
9.8