බ්ලොක් ටෙරේන් නිදහස් 1.1 android logo

බ්ලොක් ටෙරේන් නිදහස් 1.1

ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා වන සිසිල් සජීවී අයදුම්පත් ඇන්ඩ්රොයිඩ් ආවරණයෙන් ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇන්ජින්. විවිධ හැඩතල සහ අකුරු භාවිතා කරමින්, ඔබේ මනෝගතියට බ්ලොක් භූමි වෙනස් කිරීම, දිනක කාලය වෙනස් කළ හැකිය. සමලිංගික ඇසුරින් වැඩිහිටියන් පමණක් නොව, ළමයින්ද!