බ්ලූටූල් බ්ලොක් 1.0 android logo

බ්ලූටූල් බ්ලොක් 1.0

බ්ලූටූල් බ්ලොක්කාරය - ඔබ විසින් බ්ලූටූත් ප්ලැටිනම් බව පෙන්වීමට ඔබට අවශ්ය විටදී වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත. මොකද වෛරස් නෑ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයේ අයිතිකරු විසින් දියත් කරන ලදී. පුද්ගලික භාවිතය සඳහා මිනිත්තු 10 කින් වර්ධනය වූ නමුත් පසුව මෙහි පළ කර ඇත. මෙම අතුරුමුහුණත සරලයි, එය මෙම වැඩසටහන තුල අවශ්ය නොවේ. අවහිර කිරීමෙන් පසු, අගුළු හැරීමට අමතක නොකරන්න.