බ්ලූටූත් ගොනු හුවමාරුව 5.62 android logo

බ්ලූටූත් ගොනු හුවමාරුව 5.62

බ්ලූටූත් ෆොටෝ මාරු කිරීම යනු බ්ලූටූත් හරහා ගොනු මාරු කිරීමේ වැඩසටහනකි. OBEX FTP සහ OBEX OPP භාවිතා කරමින් ක්රියා කරයි (Object Push Profile). පිටතට යන සම්බන්ධතාවය භාවිතා කළ හැක්කේ (ඇන්ඩ්රොයිඩ් සිට, උදාහරණයක් ලෙස, BB) පමණි. HTC Magic 32A සහ 32B ටෙලිෆෝනය, මෝටරෝලා මිලෙස්ටෝන්, Google Nexus One.