ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා Boid 0.8.8 android logo

ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා Boid 0.8.8

ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා Boid - මෙය ICS සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති ට්විටර් සේවාදායක ඇල්ෆා සංස්කරණයකි (සහ පෙනෙන ආකාරයට එහි API භාවිතා කිරීම).