ඉක්මන් ගුණ කිරීමේ මතකය 1.11 android logo

ඉක්මන් ගුණ කිරීමේ මතකය 1.11

මනසෙහි වේගවත් ගුණනය මනසෙහි ශීඝ්ර ගුණ කිරීමේ විශේෂිත තාක්ෂණයකි.