අමතන්න ලොග් කුරුල්ලා 1.1 android logo

අමතන්න ලොග් කුරුල්ලා 1.1

අමතන්න ලොග් Eraser - ඔබේ ඇමතුම්වල සම්පූර්ණ ඉතිහාසය ස්වයංක්රීයවම ඉවත් කිරීමට යෙදුමකි. කිසියම් හේතුවක් නිසා ඔබේ ඇමතුම් ඉතිහාසය බැලීමට යමෙකු ඔබට අවශ්ය නැති නම්, ඔබ නිරන්තරයෙන්ම මෙම වැඩසටහන භාවිතා කළ යුතුය. ගැටළු නොමැතිව ක්ෂණිකව ඉවත් කිරීම. ඕනෑම ඇමතුමකින් හෝ පිටතට යන ඇමතුම්යකින් පසු, දුරකථන අංකය ඉතිහාසයෙන් මකා දමා ඇත. තවදුරටත් මෙය කිරීමට අවශ්ය නොවේ.