කැලරි කැල්කියුලේටරය 0.5.2 android logo

කැලරි කැල්කියුලේටරය 0.5.2

කැලරි කැල්කියුලේටරය බර, උස, බර, සහ ස්ත්රී පුරුෂභාවය මත පදනම්ව ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය ගණනය කිරීම සඳහා පහසුම ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපයෝගීතාවයකි. ගණනය කිරීමේ ප්රතිඵල මත පදනම්ව, ඔබේ බර හා සෞඛ්ය සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් කිහිපයක් ලබා දෙයි.