ක්රෝමියම් 73.0.3627.0 android logo

ක්රෝමියම් 73.0.3627.0

Chromium යනු ක්රොමියම් කර්තෘ ප්රජාව, ගූගල් සහ තවත් සමාගම් (ඔපෙරා මෘදුකාංග, යන්ඩික්ස්, NVIDIA ...) විසින් නිර්මාණය කරන ලද විවෘත මූලාශ්ර වෙබ් බ්රව්සරයකි. Chromium හි පදනම මත ගූගල් ක්රෝම් බ්රවුසරයක් නිර්මාණය කර ඇත (ක්රොමියම් රාමුව ඇතුළත පෙර-ඇල්ෆා අනුවාදයන් ද ඇතුලත්ව ඇත. ඔබට තවමත් Chrome හි ඇතුලත් කර නැති නවෝත්පාදනයන් පිළිබඳ දැනගැනීමට හැක).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6