මට ක්ෂණික මතක් කරන්න ක්ලික් කරන්න android logo

මට ක්ෂණික මතක් කරන්න ක්ලික් කරන්න

අපගේ පරිශීලකයින්ට බොහෝ දේ මතක තබා ගත යුතුය. ලයිස්තුගත කිරීමේ ලැයිස්තුවක් සෑදීම බොහෝ වේලා ගතවේ, දැනටමත් සිදු වූ සිදුවීම් අනුව ඒවායේ වෙනස හැම විටම යථාර්ථවාදී නොවේ.