කේත නිදර්ශන 4.0.2 android logo

කේත නිදර්ශන 4.0.2

කේත කේතය විවිධ ක්රමලේඛන භාෂාවන්ගෙන් කේතයන් වේ. ලස්සන, අවම මෝස්තර නිර්මාණ, අඩු බර සහ කේත උදාහරණ.