වර්ණවත් ගිම්හාන මීඩියා 1.1.4 android logo

වර්ණවත් ගිම්හාන මීඩියා 1.1.4

වර්ණවත් ගිම්හාන මීවන - ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා ඉතා සුන්දර ගිම්හාන කවුළුවක්. ඔවුන් ඉතා පහසුවෙන් හා අද්විතීය පෙනුමක් ඇත. අඳුරු ඉරිඟු තට්ටුව යටින් වියළි කාලවලදී, වියළි තෘණ තෘණ, කුඩා පඳුරු සහ බුබුලු තෘණ උස් කඳන් අතර පියාසර කරමින් සිටින අතර, පිනි ගැඹුරට කඩා වැටේ. තිරයේ දිස්වන දිවා රාති්රය මත පදනම්ව ඔවුන්ගේ පෙනුම වෙනස් වේ. එමඟින් ඔබ හැම වෙඩිල්ලක්ම විසුරුවා හැර බුබුලු බිස්ටිමට විසුරුවා ගත හැකිය.