විහිලු නැරඹුම්කරු නිදහස් 4.1 android logo

විහිලු නැරඹුම්කරු නිදහස් 4.1

ආයතනික "ද්රව්ය" නිර්මාණයේ නිෂ්පාදිත ද්රව්යමය විචාරක දර්ශකය සැලසුම් කර ඇත්තේ ටැබ්ලටයක් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් මත විකාශනය කියවීමේ ක්රියාවලිය සරළ කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ය. Material Comic Viewer ඔබට වලාකුළු ආචයනයෙන් (OneDrive, Dropbox, Google Drive) වෙතින් විකාශන බාගත කර ගැනීමට සහ ඒවායේ ගමන් කරන ආකාරය බැලීමට ඉඩ ලබා දේ. ඒ සමගම, යෙදුම නිවැරදිව සම්ප්රයුක්ත ලිපිගොනුවක - පිටු අංක, නිකුතුව, මාතෘකාව, පරිච්ඡේද සහ යනාදී සියලු දත්ත නිවැරදිව කියවිය යුතුය.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.0