මගී 2015.08.06 android logo

මගී 2015.08.06

රුසියාවේ සහ ක්රි. පූ. 33 යන නගරවල පිහිටි ආසන්නතම බස් රථ, ට්ර්රෝලි බස්රථ, ට්රෑම් රථ, පැමිණීමේ කාලය පෙන්වනු ඇත. ම්ලේච්ඡ ක්රියාකාරීත්වය. Ulefone Armor පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය 6 ඔබ බසයක්, ට්රොලියුබුසය හෝ ට්රෑම් රථය බලා සිටීමට වෙහෙසට පත් වී තිබේද? දැන් පොදු ප්රවාහනයේ කාලසටහන ඔබේ තිරය මත ඔබේ ඇස් ඉදිරියෙහි නිතරම පවතී! ඔබට අවශ්ය නැවතුම් සහිත widget එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබ සෑම විටම ඔබගේ ප්රවාහන ප්රවාහය පැමිණෙන විට ඔබ නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.