පරිගණක ආරම්භක 1.2 android logo

පරිගණක ආරම්භක 1.2

පරිගණක ආරම්භක - ඔබ සැබෑ PC රසිකයෙක්ද? සෑම විටම එය ඔබගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්ද? දැන් මෙය ගැටළුවක් නොවේ, මෙම යෙදුම සමඟ ඔබේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සැබෑ පරිගණකයක් බවට පත් කළ හැකිය. ඔබට අවශ්ය සියලුම අංග එකතු කිරීමෙන් සම්මත තේමාව ප්රතිස්ථාපනය කරන්න. මෙම දියත් කිරීම පහසු කිරීම පමණක් නොව, ඉතාම ආර්ථිකමය වේ. එය කුඩා බැටරි බලයක් පරිභෝජනය කරයි, සහ ඉතා ඉක්මනින් ඕනෑම කාර්යයන් සමඟ කටයුතු කරයි.