ගුප්ත ෙල්ඛනය 1.7.0 android logo

ගුප්ත ෙල්ඛනය 1.7.0

ගුප්ත ෙල්ඛන විද්යාව යනු සියලු වයස්වල සංකේතාංකනය, පුහුණුව සහ හෑෂිං මෙවලමයි. සංවර්ධකයාගේ ඉලක්කය වන්නේ මෙම ගුප්ත ෙල්ඛන යෙදුම Play Market හි ඇති ආකාරයේ පළමුවැන්නයි.