ඩොල්බී 4.4.2 android logo

ඩොල්බී 4.4.2

Dolby - ඩොල්බි ශබ්ද කෝෂ සඳහා සමානකරණය. මෙම සමානකරුවා ලෙනෝවා a3300 ටැබ්ලට් එකෙන් ලබාගත්තේය.