ඩ්රයිඩ් 1.6.3 android logo

ඩ්රයිඩ් 1.6.3

GO Launcher EX සඳහා සුපිරි කැලෑ තේමාව අලංකාර සජීවීකරණය සහ අයිකන ඔබ බලා සිටියි. ස්වභාව ධර්මයට අනුකූලව, යෙදුම මෙම තේමාව සමග සෑම තැනකම දෝෂ, දෝෂ, දැව සහ හරිතයන් පිරී ඇත. වැසි, පියාඹන මල්, පාවෙන කෘමීන් සහ බොහෝ දේ වැනි එවැනි සුන්දර අවස්ථාවන් අමතක නොකරන්න.