ඩීඑස් වාහන කවුළුව 2.1.7 android logo

ඩීඑස් වාහන කවුළුව 2.1.7

Dual-SIM MTK ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා එක් එක් සිම්පත සඳහා රථවාහන ගණනය කිරීම මෙන්ම Android 5.1-6 හි ඕනෑම උපාංගයක් සඳහා ගණනය කිරීම. 0 සම්මත සම්මත MultiSIM ක්රියාත්මක කිරීම (අවසාන වශයෙන්, root-අයිතිවාසිකම් අක්රිය කිරීමට අවශ්ය වේ).