එඩ්ඩු මාර්ක් 1.39 android logo

එඩ්ඩු මාර්ක් 1.39

EduMark යනු පාසැල් කළමනාකරණ පද්ධතියේ "බිළිම්" යනු ජංගම දිනපොත. ඉලෙක්ට්රොන් ඉලෙක්ට්රෝන.