කාර්යක්ෂම-Backup 1.5.3 android logo

කාර්යක්ෂම-Backup 1.5.3

කාර්යක්ෂම බැකප් - ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපාංග වල දත්ත / සැකසුම් සමග යෙදුම් බාගැනීම සහ නැවත ස්ථාපනය කිරීම.