ඉලෙක්ට්රොනික පොත්පත් 1.7 android logo

ඉලෙක්ට්රොනික පොත්පත් 1.7

ඉලෙක්ට්රොනික පොත්පත් - පංති 5 සිට 11 සිට අන්තර්ජාලය හරහා පෙළපොත් බැලීම සඳහා අයදුම්පතක්.