අහඹු: Clash Clash 2.9.8 android logo

අහඹු: Clash Clash 2.9.8

ෆැන්ඩම්: Clash Clans - Clash of Clans හි පංකා සඳහා විශිෂ්ට මාර්ගෝපදේශයක් - පංකා සඳහා පංකා විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. පුලුල් ප්රසංගික ප්රජාව විසින් රියල් ටයිම්ස් තොරතුරු නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන කිරීම හේතුවෙන් විලියම් අයදුම්පත් සැමවිටම අදාල වේ. Clash Guide හි Clash Guide නම් ඔබට මෙන්ම එකම පංකා විසින් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගතවල පිටු සිය ගණනකි. එය දීප්තිමත්, හමුදාවන්, සම්පත්, ක්රීඩා යාන්ත්රික, ක්රමෝපාය සහ බොහෝ දේ පිළිබඳව සවිස්තර ලිපි සොයා ගත හැකිය!