ගොනු කළමනාකරු 1.0.0 android logo

ගොනු කළමනාකරු 1.0.0

වැඩසටහනේ ක්රියාකාරීත්වය root පරිශීලක අයිතිවාසිකම් අවශ්ය වේ.