පියාසැරි Android Live Wallpaper 2.3.8 android logo

පියාසැරි Android Live Wallpaper 2.3.8

පියාසැරි Android Live Wallpaper - පුවරු මත පියාසර කරන ඩ්රයිඩ් සහිත සජීවී බිතුපතක්. බැටරි ආරෝපණ හා වත්මන් වේලාවෙන් සැහැල්ලු විදහා දැක්වීම. අනුවාදය බොහෝ සැකසුම් අඩංගු වේ.


 
 
 
 
 
 
 
 
2.4