ගැලරිය 4.4.4 android logo

ගැලරිය 4.4.4

ඔබගේ ඡායාරූප, වීඩියෝ, ඇල්බමය, GIF සංවිධානය සඳහා ඉක්මන්ම, පහසුම සහ වඩාත්ම ස්ථායී ගැලරිය ගැලරිය වේ. ඔබේ ඡායාරූප ආරක්ෂා කරන්න, ඒවා සංවිධානය කරන්න, ඒවාට slideshow විලාස පෙන්වන්න!