දිදුලන බැටරි රෙසිඩර් ලයිට් 4.6.1 android logo

දිදුලන බැටරි රෙසිඩර් ලයිට් 4.6.1

විවිධාකාර නිර්මාණ විකල්පයන් සහිත සැහැල්ලු බැටරි විදියකි.