2.5.7 අමතන්නේ කවුද? android logo

2.5.7 අමතන්නේ කවුද?

අයැදුම් කරන අය කවුරුන්ද යන්න, පාඨය යැවූ අයෙකු, එන ලද කෙටි පණිවුඩ කියවා තෝරා ගත් කාලය හා ස්ථානය ක්රියාත්මක වේ.