ජීපීඑස් ලොකර් 2.2.3 android logo

ජීපීඑස් ලොකර් 2.2.3

ජීපීඑස් ලොකර් - යෙදුම් අතර මාරු වීමෙන් ජීපීඑම් සංඥාව තබා ගැනීම සහ ඔබේ උපාංගයේ තිරය නිවා දමනු ලැබේ. එය GPS සංඥාව වේගවත් කිරීම සඳහා ද උපකාරී වේ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.8