හැලොස් මීඩියා ප්ලේයර් 1.0.8 android logo

හැලොස් මීඩියා ප්ලේයර් 1.0.8

හැලොස් මීඩියා ප්ලේයර් යනු ඕනෑම වීඩියෝ සහ ශ්රව්ය ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන බලවත්, සරල හා සරල වීඩියෝ සහ ශ්රව්ය ප්ලේයරයකි. Halos Media Player උත්සාහ කරන්න, එය ඔබට අවශ්ය වනු ඇති එකම වීඩියෝ හා ශ්රව්ය පද්දතිය වනු ඇත!