හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය 3.1.4 android logo

හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය 3.1.4

හෘද ස්පන්දනය යනු හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කළ හැකි අද්විතීය ඇන්ඩ්රොයිඩ් යෙදුමක්. ඔබට අවශ්ය වන්නේ කැමරාව මත ඔබේ දර්ශක ඇඟිල්ල තබන්න සහ යෙදුම ඔබේ හෘද ස්පන්දනය තිරය මත පෙන්වයි.