පාපෝච්චාරනය Zadrota 2 14 android logo

පාපෝච්චාරනය Zadrota 2 14

Confession Zadrota 2 සඳහා ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා - රුසියානු භාෂා භාවිතා කරන්නන් අතර අති විශාල සංවේදී බවට පත් වූ ඩිම්රිෂ ෂොක්ව විසින් පොතේ දෙවෙනි කොටස වන අතර දින 60 ක පමණ බාගත කිරීම් 200,000 ක් ලබා ගත්තේය. පරිශීලකයන් නිසි ලෙස ඇගයීම සහ වර්ගීකරණයේ වර්ගීකරනය 4.9, ඉතා කලාතුරකින් Google Play හි දක්නට ලැබේ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4