ලාබන් බ්රවුසරය 1.0.24 android logo

ලාබන් බ්රවුසරය 1.0.24

LN aban බ්රවුසරය VNG කෝපරේෂන්හි සංවර්ධකයින් විසින් ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා හොඳ වියට්නාම බ්රවුසරයක් වන අතර, ඒවායේ විශේෂාංග සහ හැකියාවන්ගෙන් සමන්විත වන අතර, සමහර ඒවා: අභිනය පාලනය, පොත් සලකුණ, ඉතිහාසය, බහු-කවුළු, Google ප්රතිඵල වලින් ඉක්මන් සෙවීම්, රාත්රී ප්රකාරය, PDF ගොනු කියවීම සහ වැඩි වැඩියෙන්.