ආරම්භය 1.1.9 android logo

ආරම්භය 1.1.9

වැඩසටහන Launchify යනු දැනුම්වත් කිරීමේ මණ්ඩලයට සහ වැඩසටහන් මෙනුවෙහි ඇති යෙදුම් අයිකන සහිත කවුළුවක් එක් කරන කුඩා ආරම්භකයකි. ඔබට පැනලයේ අයදුම්පත් තෝරාගත හැකිය, හෝ Launchify වඩාත්ම භාවිතා කරන වැඩසටහන් ස්වාධීනව තෝරාගන්න.