පාලකය 2.1.4 android logo

පාලකය 2.1.4

අපගේ තිරයේ තීරුව සමඟ ඔබ අවශ්ය සියලු දේ මනින්න. මිනුම් ඒකක අඟල් සහ සෙන්ටිමීටර. අදටත් වඩාත්ම බහු-ස්පර්ශක මීටරය භාවිතා කිරීම සඳහා තිරය තට්ටු කරන්න.